10) Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ako fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, IČO, sídlo, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci prehlasuje, že zaslaním objednávky predávajúcemu dáva súhlas, aby predávajúci v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracoval a uschoval poskytnuté osobné údaje. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci písomne odvolať.

Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúceho bude nakladať a zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi a po splnení účelu ich spracovania bezodkladne zabezpečí ich likvidáciu v zmysle platných právnych predpisov.

Back to Top
Produkt bol pridaný do košíka